Lorem ipsum dolor sit amet

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zvýšení kvality komunikace v obcích Dobrovolného svazku obcí Drahanská vrchovina

CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016850

Předmětem projektu posílení efektivity práce veřejné správy pomocí zavedení a zdokonalení nástrojů komunikace s veřejností. Koncepční řešení daného tématu povede ke komplexnímu rozvoji fungování úřadů v obcích DSO Drahanská vrchovina a bude v souladu s principem 3E napomáhat k účelnému, hospodárnému a efektivnímu fungování veřejné správy.

Projekt je realizován v období od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2022

Cílem projektu je zvýšení kvality komunikace směrem k veřejnosti. Opatření povedou k jednodušší a účelné komunikaci dotčených obcí směrem k občanům, včetně sběru zpětné vazby občanů. Nástrojem projektu k dosažení cíle v rámci komunikace s veřejností je pořízení 11 ks nástrojů komunikace s veřejností včetně jejich zavedení do fungování daných obcí, také dojde k vytvoření 9 ks strategií komunikace s veřejností. Opatření povedou také k rozvoji lidského kapitálu (zejména 30 pracovníků zabývajících se komunikací s veřejností v jednotlivých obcích).

 

Výsledkem/výstupem projektu je zvýšení efektivity komunikace směrem k občanům. Díky pořízení nových nástrojů komunikace dojde k celkovému urychlení a zkvalitnění komunikace s veřejností. Očekává se navýšení počtu informovaných osob v dotčených obcích a úspora času pracovníků, kteří se touto agendou zabývají. Jednoduchý přístup k informacím ušetří velké množství času jak veřejnosti, občanům, tak i pracovníkům daných obecních úřadu. Díky vytvoření strategií komunikace s veřejností dojde k jasné specifikaci budoucího rozvoje komunikace jednotlivých obcí s veřejností a nastaví se jeho priority a cíle. Dokument tak bude sloužit jako dlouhodobý podklad pro jednotlivá vedení obcí.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

 

Novinky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign